संपर्क
पूर्ण नाव:
ईमेल:
फोन/मोबाईल:
विषय:
संदेश/प्रतिक्रिया:
माझा अल्पपरिचय
पूर्ण नाव: राजीव उर्फ रामहरी दिनकर गोसावी
जन्मतारीख: १९ सप्टेंबर १९६८.
शैक्षणिक पात्रता: कलाशाखेत पदवी(बी.ए.) पुणे विद्यापीठ
पत्ता: १२३/५ , पी. डी. तापकीर असोसिएट्स,प्रीयोगी प्लाझा , फेज नं.२ , फ्लॅट नं. २ , तळमजला,सुतारवाडी, पाषाण,पुणे-४११ ०२१
फोन नं.: ०२०-२५८७१०४७
मोबाईल नं.: ९८२२११४७६०
अवगत भाषा: मराठी, हिंदी, इंग्रजी.
व्यवसाय: सूत्र संचालन आणि निवेदन.